Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Regulamin Domu Wczasowego Drukuj
środa, 10 lutego 2021

oksir

1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Wczasowego przy Al. Plażowej w Skorzęcinie, należącego do Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, jak również dokonywania rezerwacji i zapłaty zadatku lub całej ceny za pobyt w Domu Wczasowym.
 2. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzedzającym Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Domu Wczasowego przy Al. Plażowej w Skorzęcinie.

3.

Dom Wczasowy w Skorzęcinie jest czynny w sezonie letnim, tj. od dnia zakończenia roku szkolnego do ostatniego dnia letnich wakacji szkolnych oraz w tzw. długim weekendzie majowym i okresie święta kościelnego „Boże Ciało”.

4.

Pokoje w Domu Wczasowym w Skorzęcinie są wynajmowane na doby.

5.

Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.

6.

Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić niezwłocznie. Dom Wczasowy uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7.

Dom Wczasowy przy Al. Plażowej w Skorzęcinie zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościowi w przypadku nie dokonania wcześniejszej pełnej płatności ceny za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania lub poważnego naruszenia przez Gościa niniejszego Regulaminu.

8.

W przypadku wcześniejszej rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie 7 dni od dnia jej dokonania w kwocie 50% ogólnej ceny pobytu. Osobom nieposiadającym rezerwacji potwierdzonej wpłaconym zadatkiem Dom Wczasowy nie gwarantuje zakwaterowania. Pozostałą do zapłaty część ceny należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu do Domu Wczasowego.

9.

Dom Wczasowy w Skorzęcinie przyjmuje rezerwacje w sezonie letnim na minimum 7 dób. W przypadku krótszych pobytów, rezerwacji można dokonać na 2 dni przed planowanym pobytem. Pobyty jedno- i dwudniowe rezerwowane są na jeden dzień przed pobytem.

10.

 1. Rezerwacji można dokonać mailowo lub telefonicznie.
 2. Po zarezerwowaniu przez Gościa ( mailowo lub telefonicznie ) pokoju, na podany przez Gościa adres e-mailowy, Dom Wczasowy przesyła potwierdzenie rezerwacji.
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu zapłaty zadatku w wysokości 50% ceny pobytu, na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego w Witkowie nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
 4. W przypadku rezerwacji przez Gościa pobytu, który ma rozpocząć się w terminie krótszym niż 7 dni od dnia dokonania rezerwacji, przedpłatę należy uiścić najpóźniej następnego dnia po dokonaniu rezerwacji.
 5. Brak przedpłaty w uzgodnionym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji, bez konieczności zawiadamiania o tym Gościa.
 6. Niestawienie się Gościa do godziny 17:00 w dniu przyjazdu oraz brak informacji o późniejszym przyjeździe, jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

11.

Opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasowym określa „Cennik”.

12.

Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Domu Wczasowego.

13.

Dom Wczasowy w Skorzęcinie świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące jakości usług, Gość powinien zgłaszać niezwłocznie w recepcji.

14.

 1. Dom Wczasowy w Skorzęcinie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Gościa w pokoju.
 2. Dom Wczasowy w Skorzęcinie nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu Gościa pozostawionego na parkingu przez Domem Wczasowym.

15.

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody (wg cennika).
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

16.

Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

17.

Osoby nie zameldowane w Domu Wczasowym mogą przebywać w pokoju Gościa od godziny 6:00 do godziny 22:00.

18.

W Domu Wczasowym w Skorzęcinie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 .

19.

W obiekcie Domu Wczasowym w Skorzęcinie zabronione jest:

 1. używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, żelazek elektrycznych, mikrofalówek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Domu Wczasowego w Skorzęcinie,
 2. palenie papierosów i używanie otwartego ognia ( grill ) w pokojach, na balkonach i tarasach,
 3. zapraszanie i przyjmowanie gości (osób spoza DW) w pokojach w godzinach ciszy nocnej,
 4. zakłócanie spokoju np. wykonywaniem lub odtwarzaniem głośnej muzyki,
 5. używanie, sprzedaż, rozprowadzanie bądź posiadanie narkotyków oraz przebywanie w obiekcie i na terenie pod wpływem środków odurzających,
 6. prowadzenie działalności handlowej, reklamowej i innej bez zgody właściciela Domu Wczasowego w Skorzęcinie.

20.

Dom Wczasowy w Skorzęcinie zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

 1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 2. u których stwierdzono posiadanie broni, gazu, narzędzi ostrych, środków odurzających oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie,
 3. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny bądź zakłócające spokojne korzystanie z wypoczynku przez innych Gości.

21.

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Domu Wczasowego bez prawa zwrotu ceny za pobyt.

22.

Goście Domu Wczasowego zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić wynajmowane pokoje w stanie niepogorszonym i oddać klucze do recepcji.

23.

Dom Wczasowy w Skorzęcinie może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, np. wyrządzając szkodę w mieniu DW w Skorzęcinie lub innych Gości albo zakłócając ich wypoczynek, czy narażając zdrowie lub życie innych Gości jak również pracowników DW w Skorzęcinie, tudzież innych osób przebywających w DW Skorzęcin bądź poprzez swoje działanie lub zaniechanie naruszył lub zakłócił funkcjonowanie DW w Skorzęcinie.

24.

Goście korzystający z usług zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do poleceń pracowników Domu Wczasowego w Skorzęcinie.

25.

Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

OKSiR Witkowo

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj29
Łącznie wizyt224399
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości