(Zakończony) Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na dzierżawę w sezonie letnim 2021 miejsc handlowych-działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie Drukuj
poniedziałek, 15 lutego 2021

oksir

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę w sezonie letnim 2021 miejsc handlowych-działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem przetargu jest:

Działka handlowa usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, nieuciążliwej /patrz załącznik graficzny E/

Miejsce handlowe /działka z budynkami byłej hydroforni do remontu i zagospodarowania.

Wyżej wymieniona działka ma dostępu do energii elektrycznej i sieci wod – kan.

* cena wywoławcza /16mx14m = 224m2 łącznie z powierzchnią pod zabudowaniami byłej hydroforni /   - 11.000 zł. netto + należny podatek vat

Wadium: brak

Szczegółowe zasady dzierżawy zostały określone i częściowo sprecyzowane w umowie dzierżawy /wzór/.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 13.00

  1. siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

Rozstrzygniecie nastąpi w  dniu 29 marca 2021 r. o  godz. 13.30, a  pisemnie o  wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 5 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty do godz. 12.30 w dniu otwarcia tj. 29 marca 2021r.

Oferta powinna zawierać:

  • Wypełniony szczegółowo /załączony/ FORMULARZ OFERTY
  • zaparafowany /załączony/ wzór umowy.

Oferty należy przesłać wcześniej listem poleconym na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo lub złożyć w  siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub z  dopiskiem:

„Przetarg na miejsce handlowe nr ….. w OW Skorzęcin przy hydroforni”, nie otwierać przed godz. 13.00, w  terminie do dnia 29 marca 2021r. do godz. 12.30

Bliższe informacje o  przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod nr. tel. 61 477 92 77 w  godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z  pracownikiem OKSiR (61  477-92-77).

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w  przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z  ofert.

                                                                                                       

                                                                                                                / - /

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTY
  2. WZÓR umowy
  3. Mapa /szkic/ z zaznaczeniem 1 lub 2
  4. Regulamin przetargu

Witkowo, dn. 15.02.2021r.


KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, DO POBRANIA ----> TUTAJ

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UMOWY -----> POBIERZ

MAPA OW - POGLĄDOWA ----> POBIERZ