Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na dzierżawę w sezonie letnim 2021 miejsc handlowych-działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie Drukuj
wtorek, 13 kwietnia 2021

oksir

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę w sezonie letnim 2021 miejsc handlowych-działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

 

 

 

Przedmiotem przetargu jest:

Działka - 2 miejsca handlowe usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, nieuciążliwej /patrz załącznik graficzny A/

 

Wyżej wymienione stanowiska nie mają dostępu do energii elektrycznej i sieci wod – kan.

1. cena wywoławcza 1 miejsca   /6mx6m = 36m2/   - 4.900 zł. netto + należny podatek vat

2. cena wywoławcza 2 miejsca   /6mx6m = 36m2/   - 4.900 zł. netto + należny podatek vat

W drugim przetargu cenę wywoławczą obniżono o 30%

Wadium: brak

Szczegółowe zasady dzierżawy zostały określone i częściowo sprecyzowane w umowie dzierżawy /wzór/.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 maja 2021 r. o godz. 9.00

  1. siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

Rozstrzygniecie nastąpi w  dniu 07 maja 2021 r. o  godz. 9.30, a  pisemnie o  wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 5 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty do godz. 8.30 w dniu otwarcia tj. 07 maja 2021r.

Oferta powinna zawierać:

  • Wypełniony szczegółowo /załączony/ FORMULARZ OFERTY
  • zaparafowany /załączony/ wzór umowy.

Oferty należy przesłać wcześniej listem poleconym na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo lub złożyć w  siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub z  dopiskiem:

„Przetarg na miejsce handlowe nr ….. w OW Skorzęcin przy parkingu”, nie otwierać przed godz. 9.00, w  terminie do dnia 07 maja 2021r. do godz. 8.30

Bliższe informacje o  przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod nr. tel. 61 477 92 77 w  godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z  pracownikiem OKSiR (61  477-92-77).

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w  przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z  ofert.

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                     / - /

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTY
  2. WZÓR umowy
  3. Mapa /szkic/ z zaznaczeniem 1 lub 2
  4. Regulamin przetargu

Witkowo, dn. 13.04.2021r.

KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, DO POBRANIA ----> TUTAJ

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UMOWY -----> POBIERZ

MAPA OW - POGLĄDOWA ----> POBIERZ