Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj
wtorek, 21 marca 2017

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2017, działki umiejscowionej

na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2017, działki umiejscowionej

na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Dzierżawa działki o powierzchni 20 m2, stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi głównej)w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodnej, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

Cena wywoławcza wynosi: 4000 zł netto + należny podatek vat

Wadium: 400 zł

Szczegółowe zasady dzierżawy zostaną określone i końcowo sprecyzowane w umowie dzierżawy.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 20.04.2017 r. o godz. 915 w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 20.04.2017 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 20.04.2017 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres,nr telefonu),

 • datę sporządzenia oferty

 • oferowaną cenę dzierżawy w kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,

 • kserokopie dowodu wpłaty wadium,

 • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,

 • zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,

 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),

 • numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:

Przetarg na dzierżawę działki na polu namiotowym w OW Skorzęcin”,

na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2017 do godz. 900

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

Bliższych informacji o przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 17.03.2017 r.

 

Regulamin

nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę, na sezon letni 2017,

działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

§1.

Dzierżawa działki o powierzchni 20 m2, stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi głównej)w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie bez możliwością podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodnej, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

Cena wywoławcza wynosi: 4000 zł + należny podatek vat

Wadium: 400 zł

Szczegółowe zasady dzierżawy zostaną określone i końcowo sprecyzowane w umowie dzierżawy.

 

Wydanie w posiadanie nabytych w drodze przetargu praw do dzierżawy wyżej wymienionej działki nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto OKSiR w Witkowie zaoferowanej kwoty netto + należny podatek vat.

§ 2.

1. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy (nabywców) na wymienione w § 1 prawa do prowadzenia działalności w obrębię wyznaczonej działki będącej przedmiotem przetargu w OW Skorzęcin w okresie od 28.04.2017 r. do 30.09.2017 r..

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw do możliwości prowadzenia działalności zgodnie z wpisem do CEIDG i obowiązek zawarcia z OKSiR w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu umowy dzierżawy działek będących przedmiotem przetargu, na warunkach obowiązujących na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

§ 3.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 20.04.2017 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo)

 

§ 4.

Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:

Przetarg na dzierżawę działki na polu namiotowym w OW Skorzęcin”,

na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 20.04.2017 do godz. 900

Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń.

Oświadczenie powyższe należy załączyć do oferty.

§ 5.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 20.04.2017 r. o godz. 915 Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 20.04.2017 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

§ 6.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 2. Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniejciągu 3 dni od ogłoszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.

 3. Wadium oferenta, który wygrał przetarg,nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

§ 7.

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany stragan zadaszony/stół bez zadaszenia objęty przedmiotem przetargu

2. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzucić ofertę jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie

2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 1 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj24
Łącznie wizyt223510
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości