Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie ogłasza przetarg Drukuj
czwartek, 30 marca 2017

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Witkowo, położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przedmiotem dzierżawy są:

 1. Cztery nieruchomości niezabudowane stanowiące część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/17 o powierzchni ca 30m 2 każda , położone w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 4M przy Alei Handlowej. Przedmiotowe grunty przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej związanej z rekreacjąwypoczynkiem. Na gruntach istnieje możliwość posadowienia obiektów zaakceptowanych przez Wydzierżawiającego, nietrwale związanych z gruntem na okres dzierżawy, zgodnie z warunkami prawa budowlanego.
 • Dla przedmiotowych nieruchomości nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomości stanowią tereny zabudowy letniskowej.
 • Okres dzierżawy wynosi 3 lata z możliwością przedłużania na kolejne okresy
 • Wywoławczy czynsz za dzierżawę każdej z nieruchomości wynosi 2500,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 30 czerwca każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 • Wadium ustalono w wysokości 500,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 200,00 zł.

     Przetarg odbędzie się 19 kwietnia 2017r. o godz. 1100 w siedzibie OKSiR w Witkowie ul. Jana Pawła II 3 / sala konferencyjna /

       Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych        

       w rozporządzaniu nimi.

       Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium z podaniem numeru działki na konto Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

 1. Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto27853800020013039020000001w terminie do dnia 18 kwietnia 2017r.
 2. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęłowyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo.

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

 

3 Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:

   - osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość,

   - osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby

     prawnej,

- dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, OKSiR może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które posiadają zaległe zobowiązania wobec Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

 

 

                                                                                   WARUNKI DZIERŻAWY:                                                                                                  

 

 

 1. Grunty przeznaczone są do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej związanejrekreacją i wypoczynkiem. Posadowienie obiektu nietrwale związanego z gruntem zgodnie z wymogami prawa budowlanego wymaga akceptacji Wydzierżawiającego.
 2. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 3. OKSiR zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.
 4. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ichpoczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości.
 5. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, jeżeli: Dzierżawca będzie wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem lub zalegał z opłatą czynszu za jeden okres płatności.
 6. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także ewentualnych kosztów ubezpieczenia.
 7. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.
 8. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na dzierżawionym gruncie dopełni dzierżawca.
 9. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie wydzierżawiającego.

10. Przedmiot dzierżawy nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.  

11. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych Uchwałą Nr XXXII / 311/ /2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.03.2014 r. zmieniona Uchwałą nr XVI / 126 / 2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie: ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje się zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

  

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie OKSiR ul. Jana Pawła II 3 w godzinach od 800 do 1500

 

                                                                                                                                                                                 Witkowo, 30.03.2017

                                                                                                                                                                                                      Stanisław Rajkowski

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj27
Łącznie wizyt224397
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości