Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj
wtorek, 23 maja 2017

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2017, stołów handlowych umiejscowionych na terenie

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

1. Przedmiotem przetargu jest:

I. Stoły handlowe – 8 sztuk + przyległy teren o pow. 8m2 usytuowane przy Alei Handlowej  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej                                                      

- cena wywoławcza 1 stanowiska 1500,-
- wadium                                        200,-

 

Stoły handlowe oznaczone są następującymi numerami licząc od centrum Ośrodka Wypoczynkowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

 

Wyżej wymienione stanowiska nie są wyposażone w dostęp do energii elektrycznej oraz w system wodno – kanalizacyjny

2. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 06.06.2017r. o godz. 915 w siedzibie OKSiR                       w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w Sali konferencyjnej.

3. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 06.06.2017r.                      o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni                       od zamknięcia.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR                          lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 06.06.2017r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

5. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty cenowej na więcej niż jeden stół handlowy,                          pod warunkiem uiszczenia wadium na każdy stół handlowy, którego propozycja cenowa dotyczy.

W przypadku składania oferty cenowej na więcej niż jeden stół handlowy konieczne jest złożenie osobnej oferty cenowej na każdy jeden stół handlowy.

6. Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),
 • datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym w/w stołów handlowych (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR)
 • oferowaną cenę dzierżawy w kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,
 • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
 • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,
 • zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,

 

 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),
 • numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

7. Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem „Przetarg na stół handlowy nr …. w OW Skorzęcin”, na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 06.06.2017r. do godz. 900

8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

9. Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

10. Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl

11. Bliższych informacji o przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem                              tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.30.

12. Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 23.05.2017 r.

Regulamin

nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę na sezon letni 2017

stołów handlowych umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

§1.

1. Przedmiotem przetargu jest:


I. Stoły handlowe – 8 sztuk + przyległy teren o pow. 8m2 usytuowane przy Alei Handlowej  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej                                

- cena wywoławcza 1 stanowiska 1500,-
- wadium                                          200,-

Stoły handlowe oznaczone są następującymi numerami licząc od centrum Ośrodka Wypoczynkowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

 

2. Wyżej wymienione stanowiska nie są wyposażone w dostęp do energii elektrycznej oraz                             w system wodno – kanalizacyjny

3. Wydanie w posiadanie nabytych w drodze przetargu praw do dzierżawy stołów handlowych nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto OKSiR w Witkowie zaoferowanej kwoty brutto.

§ 2.

1. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy (nabywców) na wymienione w § 1 prawa                             do prowadzenia działalności handlowej na stole/-łach handlowym/-wych położonych przy Al. Handlowej w OW Skorzęcin w okresie od 13.06.2017 r. do 30.09.2017r..

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw do możliwości prowadzenia działalności handlowej zgodnie z wpisem do CEIDG i obowiązek zawarcia z OKSiR w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu umowy dzierżawy stołu handlowego z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej, na warunkach obowiązujących na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

3. Dzierżawca jest zobowiązany do niepozostawiania w obrębie stołu i przyległego                        do niego terenu żadnych elementów, materiałów i akcesoriów po każdym dniu prowadzenia działalności.

§ 3.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900                               dnia 06.06.2017 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo)

§ 4.

1. Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),
 • datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym w/w straganów i stołów handlowych (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR)
 • oferowaną cenę dzierżawy w kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,
 • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
 • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,
 • zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),
 • numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na stół handlowy nr …. w OW Skorzęcin” należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 lub przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 06.06.2017r. do godziny 900

3. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki              bez zastrzeżeń.

Oświadczenie powyższe należy załączyć do oferty.

§ 5.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 06.06.2017r. o godz. 915 Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 06.06.2017r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

§ 6.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 2. Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniejciągu 3 dni od ogłoszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.
 3. Wadium oferenta, który wygrał przetarg,nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

§ 7.

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany stół handlowy objęty przedmiotem przetargu

2. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzucić ofertę jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie

2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 1 lub są one niekompletne, nieczytelne  lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 23.05.2017r.

 

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj6
Łącznie wizyt203554
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości