Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) Drukuj
środa, 28 marca 2018

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2018 , działki umiejscowionej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

Dzierżawa działki o powierzchni 20 m2, stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi głównej) w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej           i wodnej, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

Cena wywoławcza wynosi: 3000 zł netto + należny podatek vat

Wadium: 300 zł

Szczegółowe zasady dzierżawy zostaną określone i końcowo sprecyzowane w umowie dzierżawy.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 20.04.2018 r. o godz. 915 w siedzibie OKSiR  w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w  dniu 20.04.2018 r.  o  godz. 1000, a  pisemnie o  wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i  wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR nr 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 20.04.2018 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w  wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

Oferta powinna zawierać:

  • dane oferenta (imię i  nazwisko, ew. nazwa i  siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę dzierżawy w  kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,
  • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
  • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,
  • zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z  regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w  nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),
  • numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

Oferty należy złożyć w  siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z  dopiskiem:

„Przetarg na dzierżawę działki na polu namiotowym w OW Skorzęcin”,

na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w  terminie do dnia 20.04.2018 do godz. 900

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a  nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy       w  terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

Regulamin przetargu dostępny jest w  siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

Bliższe informacje o  przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem     tel. 61 477 92 77 w  godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu  z  pracownikiem OKSiR (61  477-92-77).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w  przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z  ofert.

Witkowo, 28.03.2018 r.

 

PLIK DO POBRANIA TUTAJ

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj62
Łącznie wizyt203074
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości