Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Przetarg nieograniczony na Wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Drukuj
czwartek, 26 lutego 2009

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na: ?Wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie przy ul. Sportowej 15?. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu budynku Ośrodka Kultury Sportui Rekreacji w Witkowie polegającym na: założeniu pokrycia dachowego, wymianie stolarki okienno - drzwiowej , ociepleniu budynku, otynkowaniu i pomalowaniu budynku.

 
 
 
 
Witkowo, dn.26.02.2009r.

Oznaczenie sprawy: 01/OW / 2009
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiający:
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Sportowa 15
62 ? 230 Witkowo
www.skorzecin.net.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon: 0-61 477 92 77 Fax 0-61 477 92 77
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na: ?Wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie przy ul. Sportowej 15?.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skorzecin.net.pl

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu budynku Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Witkowie polegającym na: założeniu pokrycia dachowego, wymianie stolarki okienno - drzwiowej , ociepleniu budynku, otynkowaniu i pomalowaniu budynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 sierpnia 2009r.

4. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać pod adresem:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 15
62 - 230 Witkowo

5. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:
w sprawach formalnych i merytorycznych - Zofia Nowakowska - starszy referent,
tel.: (061) 477 92 77, w godz.: 8.00-15.00

6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
6.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej upzp,
6.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a) wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia:
- kierownika robót: posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zamówienia i posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robót budowlanych.
b) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, od 2 do 5 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.


Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia"/"nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszego ogłoszenia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

7. Oświadczenia i dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony formularz OFERTA,
2) Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, załącznik nr 3.
3) Wykaz kierownictwa robót i kluczowych pracowników, załącznik nr 4.
4) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy, załącznik nr 5, wraz z referencjami.
5) Karta gwarancji serwisu, załącznik nr 6.
6) Projekt umowy, załącznik nr 7.
7) Kosztorys ofertowy.
8) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  9) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  11) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  12) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


11. Zamawiający nie zamierza:

a) zawrzeć umowy ramowej,
b) ustanowić dynamicznego systemu zakupów,
c) dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


12. Oferty należy składać do dnia: 20.03.2009r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Sportowa 15
62 - 230 Witkowo
Pokój nr 1

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 20.03.2009r., o godz. Godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Sportowa 15
62 - 230 Witkowo
Pokój nr 1


14. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
15. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: Cena - 100%.

Zatwierdzam: Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 /-/ Stanisław Rajkowski
 
 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj60
Łącznie wizyt203072
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości