Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Ogłoszenie o przetargu Drukuj
piątek, 08 kwietnia 2016

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2016, straganów i stołów handlowych umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

1. Przedmiotem przetargu jest:

I. Stragany zadaszone ? 8 stanowisk + przyległy do straganu teren o pow. 12m2  usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie        z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- cena wywoławcza 1 stanowiska  2.600,-
- wadium                                         200,-

Stragany zadaszone oznaczone są następującymi numerami licząc od centrum Ośrodka Wypoczynkowego: 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a

II. Stoły bez zadaszenia ? 8 sztuk + przyległy teren o pow. 8m2 usytuowane przy Alei Handlowej  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie z wpisem  do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej                                                              

- cena wywoławcza 1 stanowiska 1400,-
- wadium                                       200,-

Stoły bez zadaszenia oznaczone są następującymi numerami licząc od centrum Ośrodka Wypoczynkowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

 

Wyżej wymienione stanowiska nie są wyposażone w dostęp do energii elektrycznej oraz w system wodno ? kanalizacyjny

2. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 22.04.2016 r. o godz. 915 w siedzibie OKSiR  w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w Sali konferencyjnej.

3. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 22.04.2016 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 22.04.2016 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

5. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty cenowej na więcej niż jeden stragan/stół, pod warunkiem uiszczenia wadium na każdy stragan/stół, którego propozycja cenowa dotyczy.

W przypadku składania oferty cenowej na więcej niż jeden stragan/stół konieczne jest złożenie osobnej oferty cenowej na każdy jeden stragan/stół.

6. Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),
 • datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym w/w straganów i stołów handlowych (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR)
 • oferowaną cenę dzierżawy w kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,
 • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
 • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,
 • zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),
 • numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

7. Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem ?Przetarg na stragan zadaszony nr ?. w OW Skorzęcin? lub ?Przetarg na stół bez zadaszenia nr ?. w OW Skorzęcin?, na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 22.04.2016 do godz. 900

8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

9. Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

10. Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

11. Bliższych informacji o przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem  tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.30.

12. Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 08.04.2016 r.

 

 

Regulamin

nieograniczonego pisemnego II przetargu ofertowego na dzierżawę na sezon letni 2016 straganów i stołów handlowych umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

§1.

1. Przedmiotem przetargu jest:

I. Stragany zadaszone ? 8 stanowisk + przyległy do straganu teren o pow. 12m2  usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie        z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

- cena wywoławcza 1 stanowiska  2.600,-
- wadium                                         200,-

Stragany zadaszone oznaczone są następującymi numerami licząc od centrum Ośrodka Wypoczynkowego: 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a

II. Stoły bez zadaszenia ? 8 sztuk + przyległy teren o pow. 8m2 usytuowane przy Alei Handlowej  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej zgodnie z wpisem                 do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej                                                             

- cena wywoławcza 1 stanowiska 1400,-
- wadium                                       200,-

Stoły bez zadaszenia oznaczone są następującymi numerami licząc od centrum Ośrodka Wypoczynkowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

 

2. Wyżej wymienione stanowiska nie są wyposażone w dostęp do energii elektrycznej oraz w system wodno ? kanalizacyjny

3. Wydanie w posiadanie nabytych w drodze przetargu praw do dzierżawy straganów zadaszonych  i stołów bez zadaszenia nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto OKSiR w Witkowie zaoferowanej kwoty brutto.

§ 2.

1. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy (nabywców) na wymienione w § 1 prawa do prowadzenia działalności handlowej na straganie/-nach zadaszonym/-ch lub stole/-łach bez zadaszenia położonych przy Al. Handlowej w OW Skorzęcin w okresie od 30.04.2016 r. do 30.09.2016r..

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw do możliwości prowadzenia działalności handlowej zgodnie z wpisem do CEIDG i obowiązek zawarcia z OKSiR w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu umowy dzierżawy straganu zadaszonego/stołu bez zadaszenia z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej, na warunkach obowiązujących na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

3. Dzierżawca jest zobowiązany do niepozostawiania w obrębie straganu/stołu i przyległego do niego terenu żadnych elementów, materiałów i akcesoriów po każdym dniu prowadzenia działalności.

§ 3.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 22.04.2016 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo)

§ 4.

1. Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),
 • datę sporządzenia oferty i oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym w/w straganów i stołów handlowych (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR)
 • oferowaną cenę dzierżawy w kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,
 • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
 • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,
 • zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),
 • numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Przetarg na stragan zadaszony nr ?. w OW Skorzęcin? lub ?Przetarg na stół bez zadaszenia nr ?. w OW Skorzęcin? należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 lub przesłać listem poleconym na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 22.04.2016 r. do godziny 900

3. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń.

Oświadczenie powyższe należy załączyć do oferty.

§ 5.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 22.04.2016 r. o godz. 915 Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 22.04.2016 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

§ 6.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 2. Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniejciągu 3 dni od ogłoszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.
 3. Wadium oferenta, który wygrał przetarg,nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

§ 7.

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany stragan zadaszony/stół bez zadaszenia objęty przedmiotem przetargu

2. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzucić ofertę jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie

2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 1 lub są one niekompletne, nieczytelne  lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu

Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu

Witkowo, 08.04.2016 r.

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj24
Łącznie wizyt223510
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości