Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Ogłoszenie o przetargu Drukuj
wtorek, 12 kwietnia 2016

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę, na sezon letni 2016, działek umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

 

Przedmiotem przetargu jest:

I. Dzierżawa działki o powierzchni 20 m2, stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 159, położonej przy Alei Handlowej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie z możliwością podłączenia do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

Cena wywoławcza wynosi: 5000 zł brutto

Wadium: 500 zł

II. Dzierżawa działki o powierzchni 20 m2, stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie  nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi głównej) w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodnej, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

Cena wywoławcza wynosi: 4000 zł brutto

Wadium: 400 zł

Szczegółowe zasady dzierżawy zostaną określone i końcowo sprecyzowane w umowie dzierżawy.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, jawnie 27.04.2016 r. o godz. 915 w siedzibie OKSiR  w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w Sali konferencyjnej.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 27.04.2016 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 27.04.2016 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR )

Oferta powinna zawierać:

 • dane oferenta (imię i nazwisko, ew. nazwa i siedziba firmy - organ reprezentujący, adres, nr telefonu),
 • datę sporządzenia oferty
 • oferowaną cenę dzierżawy w kwocie brutto nie niższej niż cena wywoławcza,
 • kserokopie dowodu wpłaty wadium,
 • zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu,
 • zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej kwoty najpóźniej do dnia podpisania umowy,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń (druk oświadczenia można pobrać w siedzibie OKSiR),
 • numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.

Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:

I. ?Przetarg na dzierżawę działki przy Al. Handlowej w OW Skorzęcin?,

II. ?Przetarg na dzierżawę działki na polu namiotowym w OW Skorzęcin?,

na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 27.04.2016 do godz. 900

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, najpóźniej w ciągu trzech dni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg, a nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie OKSiR oraz na stronie internetowej www.oksir.witkowo.pl lub www.skorzecin.net.pl

Bliższych informacji o przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod numerem tel. 61 477 92 77 w godz. 8.00-15.30.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem OKSiR (61 477-92-77).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 12.04.2016 r.

Regulamin

nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na dzierżawę, na sezon letni 2016, działek umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

§1.

Przedmiotem przetargu jest:

I. Dzierżawa działki o powierzchni 20 m2, stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 159, położonej przy Alei Handlowej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie z możliwością podłączenia do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

Cena wywoławcza wynosi: 5000 zł brutto

Wadium: 500 zł

II. Dzierżawa działki o powierzchni 20 m2, stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 5088/20, na polu namiotowym w sektorze C (od strony drogi głównej)w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie bez możliwością podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodnej, z możliwością podłączenia do sieci energetycznej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

Cena wywoławcza wynosi: 4000 zł brutto

Wadium: 400 zł

Szczegółowe zasady dzierżawy zostaną określone i końcowo sprecyzowane w umowie dzierżawy.

 

Wydanie w posiadanie nabytych w drodze przetargu praw do dzierżawy wyżej wymienionych działek nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto OKSiR w Witkowie zaoferowanej kwoty brutto.

§ 2.

1. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy (nabywców) na wymienione w § 1 prawa do prowadzenia działalności w obrębię działek będących w OW Skorzęcin w okresie od 29.04.2016r. do 30.09.2016r.

2. Wygranie przetargu oznacza nabycie praw do możliwości prowadzenia działalności zgodnie z wpisem do CEIDG i obowiązek zawarcia z OKSiR w ciągu 7 dni od zakończenia przetargu umowy dzierżawy działek będących przedmiotem przetargu, na warunkach obowiązujących na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

§ 3.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w kasie OKSiR lub na konto OKSiR 27 8538 0002 0013 0390 2000 0001 do dnia składania ofert tj: do godz. 900 dnia 27.04.2016 r.

(Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek OKSiR Witkowo)

§ 4.

Oferty należy złożyć w siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub przesłać listem poleconym z dopiskiem:

I. ?Przetarg na dzierżawę działki przy Al. Handlowej w OW Skorzęcin?,

II. ?Przetarg na dzierżawę działki na polu namiotowym w OW Skorzęcin?,

na adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo w terminie do dnia 27.04.2016 do godz. 900

Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz przyjmuje podane w nim warunki bez zastrzeżeń.

Oświadczenie powyższe należy załączyć do oferty.

§ 5.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 27.04.2016 r. o godz. 915 Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Rozstrzygniecie nastąpi w dniu 27.04.2016 r. o godz. 1000, a pisemnie o wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

§ 6.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 2. Wadia oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone niezwłocznie, najpóźniejciągu 3 dni od ogłoszenia wyniku przetargu na konto bankowe wskazane w ofercie.
 3. Wadium oferenta, który wygrał przetarg,nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, bądź nie wpłaci zaoferowanej kwoty do dnia podpisania umowy przechodzi na rzecz OKSiR.

§ 7.

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany stragan zadaszony/stół bez zadaszenia objęty przedmiotem przetargu

2. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

3. W przypadku złożenia dwóch jednakowych ofert Komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

§ 8.

Komisja przetargowa ma prawo odrzucić ofertę jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie

2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 1 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

§ 9.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Witkowo, 12.04.2016 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj22
Łącznie wizyt224392
Naszą witrynę przegląda teraz 73 gości