Statut Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie Rozdział i Postanowienia Ogólne

§1.

1. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zwany dalej Ośrodkiem jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Witkowie ul. Sportowa 15, a terenem działania jest Gmina i Miasto Witkowo.

§2.

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
6) postanowień niniejszego Statutu.

§3.

Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

ROZDZIAŁ II ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§4.

1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz organizowanie i popularyzacja rekreacji, sportu i turystyki na terenie Miasta i Gminy Witkowo.
2. Przedmiot działalności Ośrodka stanowią:
1) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Ośrodka,
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
5) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i sztuki ludowej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
6) organizowanie wystaw,
7) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach,
8) organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
9) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, wypoczynku, sportu i turystyki,
10) właściwa eksploatacja, konserwacja i modernizacja obiektów przekazanych w użytkowanie Ośrodkowi,
11) prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
12) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
13) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki,
14) organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno - sportowych i turystycznych.

§ 5.

1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną bazę, z której przychody przeznaczane są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
a) wynajmowaniu i dzierżawieniu pomieszczeń i gruntów na cele kulturalno - rekreacyjne i handlowo gastronomiczne,
b) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
c) prowadzenie małej gastronomii i drobnego handlu,
d) odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością, statutową, informacji turystycznej,
e) działalności wydawniczej.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, STRUKTURALNE, DORADCZE I NADZORCZE

§ 6.

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu uchwalonego przez Radę Miejską w Witkowie.
3. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością,
b) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
c) zarządzenie majątkiem Ośrodka,
d) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Ośrodka,
e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego zgodnie z obowiązującymi terminami,
h) sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności,
i) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
4. Dyrektor może wskazać pracownika Ośrodka do wykonywania określonych czynności na czas swojej nieobecności.

§ 7.

1. Główny księgowy i pełnomocnik dyrektora działają w ramach zakresu obowiązków i kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym i udzielonych przez dyrektora uprawnień, ponosząc przed dyrektorem odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.
2. Główny księgowy odpowiada za gospodarkę finansową Ośrodka. Zakres zadań
i obowiązków głównego księgowego określają odrębne przepisy.

§ 8.

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 9.

Organem doradczym jest Komisja Szkolnictwa, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Witkowie.

§ 10.

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii ziałających w Ośrodku związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.

§ 11.

1. Nadzór administracyjno - finansowy nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta.
2. Nadzorowi temu podlega:
a) prawidłowość dysponowania przyznanymi Ośrodkowi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
b) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.
3. Burmistrz wykonuje czynności nadzorcze poprzez upoważnione przez siebie osoby.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 mają prawo:
a) wstępu do Ośrodka w godzinach otwarcia,
b) wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się notatkę służbową, którą podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
6. Protokół, wraz ze stanowiskiem dyrektora przedkłada się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
7. Dyrektor ma prawo zgłosić na piśmie zastrzeżenia co do zaleceń Burmistrza i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Miejskiej o ich rozpatrzenie na najbliższej sesji.
8. Postanowienia ust. 1- 7 nie naruszają uprawnień nadzorczych i kontrolnych innych organów na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12.

Strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Statutu.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 13.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami dotyczącymi instytucji kultury.
2. Źródłami dochodów są:
a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z budżetu gminy,
c) darowizny, spadki, zapisy
d) kredyty bankowe,
e) odsetki z lokat bankowych,
f) inne dozwolone prawem.
3. Źródłami dochodów mogą być także dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

ROZDZIAŁ V ZMIANA STATUTU

§ 14.

1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy dyrektor po zaopiniowaniu go przez Komisję Szkolnictwa, Kultury i Sportu.
2. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami dyrektor przedkłada za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Przewodniczącemu Rady Miejskiej z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Statutu.
3. Burmistrz Gminy i Miasta przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt i wnioski, o których mowa w ust. 3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.