UCHWAŁA NR XIX/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 28 maja 2020 r.


w sprawie: ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) Rada Miejska uchwala, co następuje:


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Uchwała określa zasady zarządu gruntami wchodzącymi w skład Ośrodka Wypoczynkowego
w Skorzęcinie oraz zasady korzystania z tego Ośrodka przez osoby przebywające na jego terenie.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1. Ośrodku - rozumie się przez to Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie;
2. dzierżawcach - rozumie się osoby, które władają częścią terenu Ośrodka na podstawie umowy dzierżawy;
3. najemcach - rozumie się osoby, które władają częścią terenu Ośrodka na podstawie umowy najmu;
4. użytkownikach wieczystych - rozumie się przez to osoby, które władają częścią terenu Ośrodka na podstawie
umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste;
5. terenie Ośrodka - rozumie się przez to obszar o pow. 40,41,73 ha i zapisany w księdze wieczystej nr
KN1S/00019995/5, położony na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego między jeziorami Białym
a Niedzięgiel;
6. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;
7. Zarządcy - rozumie się przez to Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie reprezentowany przez
Dyrektora;
8. obiekt zamknięty - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych.


Rozdział 2.
Zasady zarządu mieniem Ośrodka


§ 3.
1. Ośrodkiem zarządza Zarządca.
2. Zarządca wykonuje czynności zwykłego zarządu mieniem - z zastrzeżeniem § 4, a w szczególności:
1) zapewnia przestrzeganie niniejszego regulaminu,
2) udziela zezwoleń wymaganych przez regulamin Ośrodka,
3) zawiera umowy dzierżawy lub najmu mienia będącego w posiadaniu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie,
4) wykonuje inne czynności w zakresie uprawnień Zarządcy.
§ 4. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu mieniem, jak również zawieranie umów dzierżawy,
najmu wykonuje Burmistrz, chyba że przepisy wymagają uzyskania zgody Rady Miejskiej.
§ 5.
1. Części terenu Ośrodka mogą być oddawane w dzierżawę lub najem.
2. Szczegółowe warunki dzierżawy, najmu określa umowa.


Rozdział 3.
Regulamin korzystania z Ośrodka


§ 6. Regulamin określa zasady korzystania z Ośrodka przez osoby przebywające na jego terenie
§ 7.
1. Korzystanie z Ośrodka jest odpłatne.
2. Stawki opłat za wstęp oraz korzystanie z terenu, obiektów i urządzeń Ośrodka ustala Burmistrz Gminy
i Miasta Witkowo z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Korzystanie z ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych na terenie Ośrodka nie wymaga
dodatkowych opłat.
4. Dzierżawcy, najemcy ponoszą opłatę o której mowa w § 7 ust. 2 w ramach płaconego czynszu dzierżawy,
najmu.
5. Korzystanie z ciągów pieszo-jezdnych przez pojazdy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
dozwolone jest wyłącznie pojazdami napędzanymi siłą mięśni po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy i jest
odpłatne.
§ 8.
1. Wjazd pojazdów na teren Ośrodka następuje na podstawie biletów-jedno lub wielodniowych oraz karnetów
wstępu. Nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych i służb uprawnionych.
2. Samochody dostawcze mogą wjeżdżać na teren Ośrodka w godzinach 6.00-11.00 chyba, że zaistnieją
szczególne uzasadnione okoliczności, o których decyduje Zarządca Ośrodka.
§ 9. Kierowcy pojazdów poruszających się po terenie Ośrodka obowiązani są do przestrzegania zasad
wynikających ze znaków drogowych umieszczonych na terenie Ośrodka jak również do zachowania szczególnej
ostrożności dostosowując odpowiednio prędkość pojazdu do 20 km/h oraz zachować szczególną ostrożność przy
wjazdach i wyjazdach z miejsc postojowych.
§ 10.
1. Pozostawienie pojazdu na terenie Ośrodka jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dzierżawcy, najemcy, uprawnieni są do pozostawiania swoich pojazdów na posiadanym terenie.
3. Miejsca wymienione w ust. 1 i 2 nie są miejscami strzeżonymi.
4. Posiadacz pojazdu pozostawionego w innym niż dopuszczalne miejscu, obowiązany jest do jego
niezwłocznego usunięcia - na wezwanie Zarządcy lub innej uprawnionej osoby.
§ 11.
1. Ustawianie namiotów i zarejestrowanych w rozumieniu prawa o ruchu drogowym przyczep campingowych
na terenie Ośrodka dozwolone jest na wyznaczonym campingu (placach namiotowych) i jest odpłatne wg stawek
w sposób określony w § 7 ust. 2, lub według stawek określonych przez dzierżawcę, najemcę określonego terenu.
2. Namiot lub przyczepa campingowa ustawiona w innym, niż dozwolonym miejscu podlega usunięciu na
koszt posiadacza.
3. Dopuszcza się możliwość ustawienia jednego namiotu lub zarejestrowanej przyczepy campingowej do 4,20
metrów długości na terenie posiadanym przez dzierżawców, najemców pod warunkiem uiszczenia opłaty
określonej w § 7 ust. 2, bez możliwości prowadzenia w nich działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lub
podnajmu.
4. Zabrania się wykorzystywania ustawionych przyczep i namiotów w celach komercyjnych.
5. Obiekty pozostawione na campingu-polu namiotowym – podlegają usunięciu w ciągu 2 tygodni od
zakończenia sezonu letniego. W przypadku naruszenia § 11 ust. 5 Zarządca usunie obiekt na koszt i ryzyko
zobowiązanego.
§ 12. Dopuszcza się ustawienie na terenie Ośrodka w wyznaczonym do tego miejscu sprzętu wodnego pod
warunkiem uzyskania zgody Zarządcy. W przypadku jego komercyjnego wykorzystywania należy uiścić opłatę
zgodnie z § 7 ust. 2.
§ 13. Osoby korzystające z Ośrodka obowiązane są do zachowania na terenie Ośrodka ciszy w godzinach od
24.00 do 6.00
§ 14. Dzierżawcy, najemcy, mają obowiązek zaopatrzenia obiektu w sprzęt przeciw pożarowy.
§ 15. W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Ośrodka stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
§ 16. Zgody Zarządcy lub Burmistrza wymaga:
1. organizacja imprez sportowych, kulturalnych i innych publicznych, w tym również wszelkich imprez
muzyczno-tanecznych na terenach otwartych oraz organizacja dyskotek i wieczorków tanecznych w obiektach
zamkniętych po godz. 24.00
2. prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na terenie Ośrodka należącym do Gminy,
3. ustalenie miejsc postoju sprzętu wodnego nad jeziorem Niedzięgiel,
4. ustawienie wszelkich nośników reklamowych, reklam przenośnych na terenie Ośrodka szczególnie wzdłuż
ciągów pieszo-jezdnych i jest odpłatne,
5. usuwanie drzew lub krzewów,
6. dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów (obowiązek ten nie dotyczy terenu posiadanego przez
użytkowników wieczystych i właścicieli).
§ 17. Osoby korzystające z Ośrodka obowiązane są:
1. przestrzegać przepisów prawa, niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad
współżycia społecznego,
2. dbać o czystość i porządek na jego terenie,
3. uporządkować we własnym zakresie użytkowany teren po okresie zimowym /dzierżawcy, najemcy/
w szczególności uprzątnąć liście, gałęzie itp. do dnia 25 kwietnia każdego roku,
4. sprawować szczególną pieczę nad posiadanymi zwierzętami wprowadzonymi do Ośrodka w celu
zapobieżenia naruszeniom bezpieczeństwa i porządku,
5. wywozu gruzu oraz innych odpadów w przypadku remontu obiektów niezwłocznie po jego ukończeniu oraz
odpadów tzw. wielkogabarytowych na własny koszt.
§ 18. Zabrania się:
1. zakłócania porządku i spokoju na terenie Ośrodka, zwłaszcza w czasie ciszy nocnej określonej w § 13, w tym
również prowadzenia prac remontowo-budowlanych w okresie od 01.06. do 31.08.
2. korzystania z urządzeń i obiektów lub podejmowania czynności w sposób mogący naruszyć bezpieczeństwo
osób lub stanowić zagrożenie dla mienia,
3. wywożenia i wynoszenia śmieci, gruzu, itp. do miejsc do tego nie przeznaczonych,
4. wykorzystywania pojemników na śmieci, na nieczystości płynne lub liście, trawy oraz pozostałości po
remontach (piasek, gruz itp.),
5. wyrzucania do pojemników na śmieci gorących odpadów/popiołu po grillowaniu, które winny być zalane
wodą i zakopane,
6. napraw oraz składowania sprzętu wodnego na plaży w okresie sezonu letniego - od 1.05. do 15.09,
7. używania na ciągach pieszo-jezdnych pojazdów typu: kłady, meleksy, elektryczne hulajnogi, rowerki
elektryczne, kolejki oraz innych pojazdów niż pojazdy zarejestrowane w rozumieniu prawa o ruchu drogowym.
Zakaz nie dotyczy oznakowanych pojazdów obsługi Ośrodka i pojazdów uprzywilejowanych, oraz pojazdów
napędzanych siłą mięśni (nie dotyczy elektrycznych wózków inwalidzkich należących do osoby niepełnosprawnej),
8. wprowadzania zwierząt na plażę i kąpielisko oraz kąpania ich w jeziorze od 1.06.do15.09,
9. wnoszenia, spożywania, sprzedaży napojów alkoholowych na kąpielisku, plaży, molo oraz obiektach
w bezpośrednim sąsiedztwie wody, obiektach sportowych na terenie ośrodka i placach wyznaczonych do postoju
pojazdów oraz ciągach pieszo-jezdnych z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu,
10. wchodzenia do wody wbrew zakazom, a w szczególności po zmroku,
11. niszczenia urządzeń i sprzętu będących własnością Ośrodka,
12. niszczenia urządzeń elektrycznych będących własnością Ośrodka,
13. zakłócania odpoczynku innym osobom,
14. wycinania gałęzi,
15. zaśmiecania terenu Ośrodka, a w szczególności odpadami wielogabarytowymi oraz sprzętem elektrycznym
i elektronicznym oraz odpadami po remontach obiektów,
16. ustawienia jakichkolwiek obiektów np. budowli, parasoli, pergoli, stołów handlowych, reklam przenośnych,
w odległości bliższej niż 0,7 m od ciągów pieszo-jezdnych,
17. grodzenia dzierżawionego gruntu bez zgody Wydzierżawiającego, z wyłączeniem wygrodzenia
dzierżawionego terenu za pomocą żywopłotu do wysokości 0,70 m,
§ 19. Zarządca ma prawo:
1. wezwać do zaprzestania naruszeń regulaminu, a w przypadku gdy wezwanie nie przyniesie oczekiwanego
skutku lub będzie miało znamiona wykroczenia w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń,
niezwłocznie zawiadomić o powyższym Policję,
2. dokonać czynności zmierzających do usunięcia skutków naruszania regulaminu - również na koszt
zobowiązanego,
3. usunąć osoby z terenu Ośrodka przy pomocy Policji, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo osób
korzystających z Ośrodka lub istnieje konieczność zapewnienia spokoju i porządku w Ośrodku,
4. podejmować inne czynności zapewniające przestrzeganie regulaminu i innych obowiązujących przepisów.
§ 20. Przepisy Rozdziału 3 uchwały stosuje się odpowiednio do użytkowników wieczystych i właścicieli
nieruchomości położonych w obrębie Ośrodka w zakresie, w jakim nie korzystają oni ze swoich nieruchomości.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.
§ 22.
1. Traci moc Uchwała Nr XXXII/311/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (Dz.U.Woj. Wielk. poz.
3087 z 2014, poz. 3277 z 2016, poz. 4470 z 2017, poz.2498 z 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
§ 23. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
i Miasta Witkowo oraz w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Witkowie
Piotr Jóźwik

 


Uzasadnienie


do uchwały Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad
zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Ustalone w niniejszej uchwale zasady
poprzez zawarte w nich normy porządkowe pozwalają na wyegzekwowanie zachowań koniecznych dla
uporządkowania kwestii, będących niejednokrotnie źródłem konfliktów i utrudnień dla osób wypoczywających.
W tych okolicznościach podjęcie uchwały aktualizującej zasady zarządu oraz korzystania z Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie jest konieczne.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Witkowie
Piotr Jóźwik

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.