Regulamin Strzelnicy Pneumatycznej w hali widowiskowo - sportowej w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej 14. Strzelnica Sportowa przeznaczona jest wyłącznie do prowadzenia strzelań sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich z  broni pneumatycznej. Zorganizowane strzelania mogą odbywać się wyłącznie za zgodą dyrektora OKSIR pod nadzorem prowadzącego strzelanie tj. osoby, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.

Regulamin Strzelnicy Pneumatycznej w hali widowiskowo - sportowej w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej 14

Strzelnica Sportowa przeznaczona jest wyłącznie do prowadzenia strzelań sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich z broni pneumatycznej.

Zorganizowane strzelania mogą odbywać się wyłącznie za zgodą dyrektora OKSIR pod nadzorem prowadzącego strzelanie tj. osoby, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelań oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub Ligi Obrony Kraju.

Rozdział I

Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Prowadzący strzelanie:

1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpośredniego pobytu,

3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane: numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń.

2. Na strzelnicy zabrania się:

1) osobom towarzyszącym korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika lub osoby odpowiedzialnej za broń, będącej upoważnionym przedstawicielem organizatora strzelań,

3) spożywania alkoholu lub używek i środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada prowadzący strzelanie lub trening strzelecki.

Rozdział II

Sposób obchodzenia się z bronią

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.

2. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłączne z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz lub przedmiotów będących celem strzelnicy.

3. Zabrania się kierowania lufy załadowanej broni w innym kierunku niż do tarczy z dopuszczonym odchyleniem od poziomu w górę pod kątem do 30o i w dół do 15o w przypadku broni długiej, zaś do 30o w górę i do 60o w dół w przypadku broni krótkiej.

4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.

7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozdział III

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.

2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących postaw strzeleckich opisanych w regulaminie imprez strzeleckich.

4. Po komendzie ?stop", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

5. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.